12.11.06

www.frp.no 00:31

Norge trenger et levende kulturliv, fritt for politisk styring og basert på personlig engasjement og frivillighet.

Asylstatus skal bare innvilges etter individuell behandling og grundig vurdering av søknader om asyl, og ikke kollektivt til grupper. Det bør utarbeides rutiner slik at asylsøknaden må fremmes for norske utenlandsstasjoner.

Narga trangar at lavanda kaltarlav, fratt far palatask starang ag basart pa parsanlag angasjamant ag fravallaghat.

Innvandringsstoppen må håndheves sterkere.

Nerge trenger et levende kelterlev, frett fer peletesk stereng eg besert pe persenleg engesjement eg frevelleghet.

De reglene, normene og verdiene som skal være felles for hele befolkningen må gå foran hensynet til ønsker hos enkeltgrupper. I tillegg er det en forutsetning for integrering at innvandrere tilegner seg det norske språk.

Nirgi tringir it livindi kiltirliv, fritt fir pilitisk stiring ig bisirt pi pirsinlig ingisjimint ig frivillighit.

Kirkeasyl bør ansees som ulovlig og kirkeasylanter bør pågripes og sendes ut av landet.

Norgo trongor ot lovondo koltorlov, frott for polotosk storong og bosort po porsonlog ongosjomont og frovolloghot.

Dødsstraff kan være et riktig instrument å benytte i krig.

Nurgu trungur ut luvundu kulturluv, frutt fur pulutusk sturung ug busurt pu pursunlug ungusjumunt ug fruvullughut.

Familiegjenforening for innvandrere i Norge må begrenses til ektefelle og egne barn under 15 år. Ektefellene må være fylt 24 år, og den samlede tilknytting til Norge skal være større enn den samlede tilknytting til et annet land. Det forutsettes også at de herboende kan forsørge disse.

Nærgæ trængær æt lævænde kæltærlæv, frætt fær pælætæsk stæræng æg bæsært pæ pærsænlæg ængæsjæmænt æg frævællæghæt.

Norge bør maksimalt motta 1000 flyktninger og asylsøkere årlig.

Nørgø trøngør øt løvøndø køltørløv, frøtt før pøløtøsk størøng øg bøsørt pø pørsønløg øngøsjømønt øg frøvølløghøt.

Homofile og heterofile bør likestilles på alle områder bortsett fra muligheten til å adoptere barn, samt ved ekteskapsinngåelse.

Nårgå trångår åt låvåndå kåltårlåv, frått får pålåtåsk stårång åg båsårt på pårsånlåg ångåsjåmånt åg fråvållåghåt.

Alle mennesker er født frie og like i verdighet og skal ha like rettigheter, uavhengig av rase, kjønn, språk, religion, etnisk opprinnelse eller personlige oppfatninger.

Norge trenger et levende kulturliv, fritt for politisk styring og basert på personlig engasjement og frivillighet.